КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – ФЕСТА ХОТЕЛИ АД

Във Феста Хотели АД, наше задължение е да опазим поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и оповестяване.

Целта на тази декларация относно поверителността на данните е да Ви информира за практиките на Феста Хотели АД за събиране, използване и оповестяване на лични данни, които могат да бъдат предоставени чрез достъп до или използване на нашите уебсайтове или хотелски услуги, или свързани с тях продукти и събрани от нас за предходните цели. Отсядайки в нашите хотели, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашия уебсайт, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Настоящата декларация за поверителност съдържа информация за начините да се свържете с нас, ако имате въпроси, желаете да бъдат направени корекции или да бъдат заличени Ваши лични данни, с които Феста Хотели АД разполага. Препоръката ни е да се запознаете внимателно с настоящия раздел и да запазите копие на съдържащата се в него информация във връзка с бъдещи престои във Феста Хотели.

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

Какви лични данни събираме

Личните данни, които събираме, могат да включват:

 • Информация за връзка (напр. имена, адрес, имейл адрес и телефон на лицето в качеството му на физическо лице);
 • Доказателство за самоличност (напр. подпис или номер на паспорт);
 • Финансова информация или данни за издаване на фактура (напр. номер и срок на валидност на кредитна карта и финансова история);

Как използваме личните Ви данни?

Използваме личните Ви данни, за да:

 • Можем да направим резервация и да я потвърдим;
 • Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;
 • Предоставяне на навременни и надеждни услуги;
 • Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;
 • Регистрацията Ви като член на Клуба за награди на Феста Хотели;
 • Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;
 • Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес;
 • Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;
 • Фактуриране на използваните продукти и услуги;
 • Събиране на задължения;
 • Оказване на съдействие при разследване на закононарушение;
 • Предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на лице.

Кога разкриваме лични данни

Освен ако не сме получили изричното Ви съгласие за това, не продаваме, предоставяме лиценз за ползване, търгуваме или отдаваме под наем личните Ви данни на трети страни.

Можем да споделим лични данни с трети страни и/или бизнес партньори (включително Феста Холдинг и неговите дъщерни дружества) с цел получаване на съдействие за предоставяне на услуги или за една или няколко от изброените по-горе цели.

Феста Хотели АД

си запазва правото да разкрива лични данни пред трети страни, когато това се изисква по силата на закон, друг нормативен акт, заповед за претърсване или друго съдебно разпореждане или заповед.

Феста Хотели АД

си запазва правото да оповести и/или осъществи трансфер на лични данни до трета страна в случай на отправено търговско предложение за или на действителна сделка по покупко-продажба (включително ликвидация, осребряване, отнемане на владение или собственост), лизинг, сливане, вливане или друга сделка по придобиване, разпореждане, прехвърляне, вписване или финансиране на всички или на част от дяловете на Феста Хотели АД или на търговската дейност или акциите или дяловете на Феста Хотели АД или тяхната делба с цел гарантиране на непрекъсваемост при предоставяне на същите продукти и услуги от трета страна.

Знание и съгласие

Събираме лични данни единствено ако клиентът ни предостави съгласието си за това. Обикновено искаме съгласие за последващо оповестяване на Ваши лични данни към момента на събирането им. В някои случаи, обаче, съгласие може да бъде поискано след като информацията вече е събрана, но преди нейното използване (напр, ако данните Ви ще бъдат ползвани за цел, която не е изрично упомената по-горе).

Формата на съгласие, която ни е необходима—независимо дали съгласието е изрично или по подразбиране — се определя от чувствителността на съответните лични данни и разумните очаквания на съответното лице в създалите се обстоятелства.

Можете да оттеглите предоставено съгласие по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си по всяко време, моля свържете се с нас на sales@festahotels.com. Ще Ви уведомим относно последствията на оттеглянето на съгласието.

Използването на наши продукти и услуги не е обвързано с условие за предоставяне на съгласие за събиране, използване или оповестяване на информация и данни, освен изрично посочените по-горе, и единствено за упоменатите легитимни цели, за които е била събрана информация.

Използване и оповестяване на лични данни за маркетингови цели

Ако не сте заявили отказ от получаване на рекламни материали, можем (без да предоставяме личните Ви данни) да ги използваме за целите на реклама и продажба на допълнителни стоки, услуги и специални оферти, които предлагаме и/или предлагат нашите бизнес партньори (в това число и Феста Холдинг и неговите дъщерни дружества), включително чрез директен маркетинг. Ако сте предоставили съгласието си за това, можем да предоставяме личните Ви данни (включително имена, адрес и имейл) и на такива дъщерни дружества и/или бизнес партньори (трети страни) за целите на директен маркетинг.

Можете да изберете опция, с която не давате съгласие за предоставяне на личните Ви данни за целите на директен маркетинг, указвайки своя избор, както е посочено по-долу (виж раздел „За връзка с нас“).

Бисквитки

Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че тяхна лична информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични данни.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които един уебсайт използва за разпознаване на редовни посетители и за улесняване на текущия достъп на потребителя до сайта и неговото използване, като същевременно позволяват на сайта да проследява поведението на потребителя и да компилира агрегирани данни с цел подобряване на съдържанието и целевата реклама. „Бисквитките“ не са програми, които проникват в системата и повреждат файлове. Най-общо те функционират чрез задаване на уникален номер на всеки потребител, който номер е лишен от самостоятелен смисъл и стойност извън задаващия съответните номера уебсайт. Ако желаете да предотвратите събирането на информация чрез използване на „бисквитки“, в повечето браузъри съществува процедура, която позволява на потребителя да приеме или забрани тяхното използване. Необходимо е да подчертаем, обаче, че използването на „бисквитки“ може да бъде необходимо с цел пълноценно използване на съответните интернет страници (напр. показване на желано съдържание или показване на информацията на сайта) по определен начин.

По какъв начин са защитени личната Ви информация и данни?

В рамките на търговската си дейност полагаме разумни усилия да гарантираме, че личната информация и данни, събрани от Вас, са защитени от загуба или неразрешен достъп. Тази защита е в сила по отношение на информацията, която се съхранява както на електронен, така и на хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до определени служители или представители. В допълнение, използваме общоприети техники за защита на информацията, сред които защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптиране за защита на личната Ви информация и данни срещу загуба и неразрешен достъп.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Уебсайтът може да предлага възможност за връзки (линкове) към уебсайтове на трети страни. Необходимо е да бъдете информирани, че операторите на такива уебсайтове също могат да събират личните Ви данни (включително информацията, генерирана чрез използване на „бисквитки“), при проследяване на връзка до съответните им сайтове. Ние не носим отговорност за начина, по който такива трети страни събират, използват или оповестяват Вашата информация и лични данни, което означава, че е важно да се запознаете с политиката им за защита на личните данни.

Задържане и съхранение на лични данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

Поправка на фактически грешки и актуализация на данните

Можете да ни помогнете да гарантираме изрядността на предоставената ни лична информация и данни, като ни уведомите своевременно за настъпили промени. Можете да се свържете с нас чрез избрания от Вас метод с молба за корекция или актуализация на личните Ви данни, както следва:

E-mail: sales@festahotels.com

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. България 83 А, Феста Хотели АД

Телефон: + 359 700 144 22

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата декларация относно поверителността или считате, че не спазваме посочените в нея условия, можете да се свържете с: :

E-mail: sales@festahotels.com

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. България 83 А

Телефон: + 359 700 144 22